Polityka prywatności

1. Cel Polityki Prywatności

Celem naszej Polityki Prywatności jest dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, przy użyciu jasnego i prostego języka, oraz pomoc osobom, których dane dotyczą, w wykonywaniu ich praw wynikających z sekcji 4.

Podstawą prawną naszego obowiązku informacyjnego jest art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej: RODO).

2. Dane administratora danych

Nazwa: Global Web Group Kft.

Strona internetowa: biurainfo.pl

E-mail: [email protected]

Numer telefonu: +36 30 455 7791

3. Działania związane z przetwarzaniem danych

3.1 Przetwarzanie dotyczące połączenia

Możliwe jest połączenie się z nami za pośrednictwem formularza połączenia znajdującego się na stronie internetowej. Szczegóły takiego przetwarzania opisano poniżej.

3.1.1. Przetwarzane dane osobowe i cel przetwarzania

 • imię i nazwisko - identyfikacja osoby, której dane dotyczą
 • numer telefonu - łączący osobę, której dane dotyczą
 • adres e-mail - łączący osobę, której dane dotyczą

3.1.2. Podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli nabywca jest osobą, której dane dotyczą, przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeśli przedstawiciel nabywcy udostępnia swoje dane osobowe do tych celów, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych - w odniesieniu do odpowiedniej praktyki autorskiej - jest uzasadniony interes nas i firmy nabywcy (sekcja 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem każdej ze stron jest utrzymanie skutecznej komunikacji biznesowej i sfinalizowanie zakupu. Naszym zdaniem - ponieważ jest to część zakresu obowiązków przedstawiciela - przetwarzanie wspomnianych danych osobowych nie ogranicza w sposób nieproporcjonalny prywatności i swobody samostanowienia osoby, której dane dotyczą.

3.1.3. Czas trwania przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe do momentu wycofania zgody.

3.1.4. Sposób przetwarzania

Dane osobowe są gromadzone automatycznie, w formie elektronicznej.

3.2. Przetwarzanie dotyczące przesyłania ofert

3.2.1. Opis przetwarzania

Na naszej stronie internetowej można wyszukiwać biura biznesowe lub magazyny i składać oferty firmom, które je prowadzą.

W ramach tej usługi ogłaszamy na naszej stronie internetowej pokoje do wynajęcia naszego zleceniodawcy, a następnie zbieramy i przekazujemy zleceniodawcy wszystkie oferty. Osoba, której dane dotyczą, może podać w ofercie wszelkie informacje (takie jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), na podstawie których można ją zidentyfikować, co oznacza, że - zgodnie z art. 4 ust. 2 RODO - dane osobowe mogą być przetwarzane. Ponieważ nie określamy celów i środków przetwarzania danych osobowych, ale działamy w imieniu naszego zleceniodawcy (administratora), jesteśmy kwalifikowani jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z sekcją 4 ust. 8 RODO. Aby zachować zgodność z art. 28 RODO, jesteśmy również zobowiązani do zawarcia umowy o przetwarzanie danych z naszymi zleceniodawcami.

3.2.2. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z naszym zleceniodawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.2.3. Czas trwania przetwarzania

Po zintegrowaniu wszystkich ofert automatycznie przekazujemy je naszemu zleceniodawcy (administratorowi). Jeśli nie postąpimy w ten sposób, będziemy przechowywać wszystkie oferty przez 10 lat od ich otrzymania.

3.2.4. Sposób przetwarzania

Dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej.

3.3. Przetwarzanie dotyczące rejestracji

Użytkownik może zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Szczegóły takiego przetwarzania opisano poniżej:

3.3.1. Przetwarzane dane osobowe i cel przetwarzania

 • imię i nazwisko - identyfikacja osoby, której dane dotyczą
 • adres e-mail - komunikacja z osobą, której dane dotyczą
 • numer telefonu - komunikacja z osobą, której dane dotyczą
 • hasło - podejmowanie środków technicznych

3.3.2. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi handlu elektronicznego w kraju, w którym prowadzimy działalność (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3.3.3. Czas trwania przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe do momentu wycofania zgody użytkownika.

3.3.4. Sposób przetwarzania

Dane osobowe użytkownika przechowujemy w formie elektronicznej.

3.4. Przetwarzanie dotyczące newslettera

W celu dostarczania użytkownikowi istotnych informacji możliwe jest zasubskrybowanie naszego newslettera. Szczegóły takiego przetwarzania opisano poniżej.

3.4.1. Przetwarzane dane osobowe i cel przetwarzania

 • imię i nazwisko - w celu zaadresowania użytkownika
 • adres e-mail - łączenie użytkownika przez newsletter

3.4.2. Podstawa prawna przetwarzania

Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.4.3. Czas trwania przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe do momentu wycofania zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, klikając pole "Anuluj subskrypcję".

3.4.4. Sposób przetwarzania

Dane osobowe są gromadzone automatycznie i ręcznie, w formie elektronicznej.

4. Jakie są prawa użytkownika?

4.1 Prawo dostępu:

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo dostępu do danych osobowych i informacji, o których mowa w punkcie 3.

4.2 Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

4.3 Prawo do usunięcia danych:

Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, informujemy administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, że użytkownik zażądał usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

4.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli jest to obowiązkowe zgodnie z art. 18 RODO.

4.6 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli jest to możliwe zgodnie z art. 20 RODO.

4.7 Prawo do złożenia skargi:

Użytkownik ma prawo odwołać się do węgierskich sądów i złożyć skargę do węgierskiego organu nadzorczego (adres: 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

5. Środki i powiadomienia

5.1. Informowanie osób, których dane dotyczą

Informujemy o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, informujemy ją również o tych odbiorcach.

5.2. Tryb i termin powiadomienia

Informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15-22 RODO przekazujemy użytkownikowi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Poinformujemy użytkownika o takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem formularza elektronicznego, w miarę możliwości dostarczymy informacje drogą elektroniczną, chyba że użytkownik zażąda inaczej.

Jeśli nie podejmiemy działań w związku z żądaniem użytkownika, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy go o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej (patrz punkt 4.7.).

5.3. Monitorowanie

Jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek, możemy zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

5.4. Koszty środków i powiadomień

Dostarczamy informacje i podejmujemy niezbędne środki bezpłatnie.

Jeśli żądania użytkownika są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, możemy pobrać rozsądną opłatę uwzględniającą koszty administracyjne dostarczenia informacji lub komunikacji lub podjęcia żądanych działań lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniami użytkownika.

6.Możliwi odbiorcy

6.1 Podczas działania naszej witryny internetowej

Dostawca hostingu naszej witryny (podmiot przetwarzający dane) może mieć dostęp do danych osobowych podanych przez użytkownika podczas korzystania z witryny. Dane podmiotu przetwarzającego dane są następujące:

Imię i nazwisko: Bence Fedor

Połączenie: Usługodawca

6.2 Media społecznościowe

Nasza strona internetowa ma kilka profili w mediach społecznościowych, więc jeśli "polubisz" nas na Facebooku lub "śledzisz" nas na Twitterze, możemy poznać wszystkie dane osobowe, które są publiczne na Twoim profilu.

6.3 Księgowość

Węgierski krajowy organ podatkowy ma prawo poznać wszystkie informacje dotyczące księgowości.

Nazwa: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Połączenie: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

7. Pliki cookie

7.1. Pliki cookie w ogólności

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Pliki cookie mogą być "trwałymi" plikami cookie lub "sesyjnymi" plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony sesyjny plik cookie wygaśnie na końcu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery internetowe do identyfikowania i śledzenia użytkowników podczas poruszania się po różnych stronach witryny internetowej oraz identyfikowania użytkowników powracających do witryny internetowej.

7.2. Nasze pliki cookie

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, do których są wykorzystywane, są określone poniżej:

 • Sesyjne pliki cookie - wymagane do prawidłowego działania strony internetowej i jej różnych funkcji
 • Cookiebar - pliki cookie związane ze skryptem zgody na pliki cookie
 • Google Analytics - pliki cookie dla narzędzia Google do analizy stron internetowych
 • Tawk.to - pliki cookie dla naszego chatbota

7.3. Blokowanie plików cookie

Większość przeglądarek umożliwia odrzucanie plików cookie; na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 11) można zablokować pliki cookie za pomocą ustawień zastępowania obsługi plików cookie dostępnych po kliknięciu "Narzędzia", "Opcje internetowe", "Prywatność", a następnie "Zaawansowane";
 • w przeglądarce Firefox (wersja 39) można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje", "Prywatność", wybierając "Użyj ustawień niestandardowych dla historii" z menu rozwijanego i odznaczając "Akceptuj pliki cookie z witryn"; i
 • w przeglądarce Chrome (wersja 44) można zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu "Dostosuj i kontroluj" i klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Ustawienia treści", a następnie wybierając "Zablokuj witrynom ustawianie jakichkolwiek danych" pod nagłówkiem "Pliki cookie".

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

8. Inne postanowienia

8.2. Ochrona danych

Zabezpieczamy dane osobowe użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zabezpieczamy dane osobowe podane przez użytkownika na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

8.3. Rejestr przetwarzania danych

Aby zachować zgodność z sekcją 30 RODO, prowadzimy rejestr czynności przetwarzania, za które odpowiadamy.

8.4. Naruszenia ochrony danych

Naruszenie danych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. W przypadku naruszenia danych działamy zgodnie z sekcją 33 i 34 RODO.

8.5. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić informacje zwrotne. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki w celu uzyskania informacji o tym, jak chronimy dane użytkownika.

Obowiązuje: 24 maja 2018 r.

Global Web Group Kft.

Administrator

Cookie settings icon

Twój wybór dotyczący plików cookie na tej stronie

Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność witryny i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.

Ta strona używa plików cookie do przechowywania informacji na komputerze użytkownika.

Niektóre z tych plików cookie są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam poprawić komfort użytkownika, zapewniając wgląd w sposób korzystania z witryny.


Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie i można je wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji przeglądarki.