Roma Tower ma stanąć w sąsiedztwie hotelu Marriott w Warszawie. Właścicielem projektu jest spółka PW, której udziałowcami są BBI Development oraz Fundacja Pro Bonum. Działka zlokalizowana jest przy zabytkowym kościele św. Barbary i zabudowaniach parafialnych.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w swojej decyzji odmówił wpisu otoczenia zabytku, wskazując na wydaną już wcześniej, w 2017 roku decyzję.

Funkcja i przeznaczenie działek będących przedmiotem niniejszego postępowania zdefiniowana została aktem prawa miejscowego. Celem niniejszego rozstrzygnięcia administracyjnego nie może być powtórna analiza kryteriów dopuszczenia zabudowy wysokościowej na przedmiotowym terenie. Rozstrzygnięcie takie obarczone byłoby istotną wadą prawną jako unieważniające ustalenia prawa miejscowego, które uprzednio zyskały aprobatę tut. organu w prawidłowo przeprowadzonej procedurze uzgodnienia MPZP - można przeczytać w uzasadnieniu.

Zgodnie z opinią konserwatora historyczne obiekty parafialne wraz z terenem oraz plebanią zostały objęte kompleksową i wystarczającą ochroną konserwatorską.

Decyzja oznacza brak konserwatorskich ograniczeń dla realizacji inwestycji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.